عملیات اجرایی
فروردین 89 تا خرداد 91
کاربری
ورزشی
معرفی پروژه

این ساختمان واقع درشهرستان گرگان- پارک چاله باغ در زمینی با مساحت 350 متر مربع و زیربنای کل 440 مترمربع می باشد و عملیات اجرایی آن از طریق انجام مناقصه و انتخاب پیمانکاران واجد صلاحیت، با واگذاری به شرکت کسری سازان طبرستان در تاریخ 88/07/10 آغاز گردید.
این پروژه در تاریخ 89/01/25 خاتمه و در تاریخ 91/03/01 تحویل قطعی گردید.

مکان پروژه
شهرستان گرگان- پارک چاله باغ