عملیات اجرایی
خرداد 91
کاربری
مسکونی
معرفی پروژه

این ساختمان واقع درشهرستان زابل- پارک ملت در زمینی با مساحت 700 متر مربع و زیربنای کل 680 مترمربع می باشد و عملیات اجرایی آن از طریق انجام مناقصه و انتخاب پیمانکاران واجد صلاحیت، با واگذاری به شرکت نیکوراه توس در تاریخ 89/08/22 آغاز گردید.
این پروژه در تاریخ 91/03/11 خاتمه و تحویل قطعی گردید.

مکان پروژه
شهرستان زابل- پارک ملت