عملیات اجرایی
مرداد 93
کاربری
مسکونی
معرفی پروژه

این ساختمان واقع در شهرستان شیروان-پارک جنگلی صیاد شیرازی با زیربنای کل 525 مترمربع می باشد و عملیات اجرایی آن از طریق انجام مناقصه و انتخاب پیمانکاران واجد صلاحیت، با واگذاری به شرکت فخر سازه خاور در تاریخ 92/07/21 آغاز گردید.
این پروژه در تاریخ 93/05/11 خاتمه و تحویل قطعی گردید.

مکان پروژه
شهرستان شیروان-پارک جنگلی صیاد شیرازی