عملیات اجرایی
آبان 97
کاربری
مسکونی
معرفی پروژه

این ساختمان واقع در شهرستان شهرضا در زمینی به مساحت 330 مترمربع و در یک طبقه می باشد و عملیات اجرایی آن از طریق انجام مناقصه و انتخاب پیمانکاران واجد صلاحیت، با واگذاری به آقای سالک در تاریخ 96/07/25 آغاز گردید.
این پروژه در تاریخ 97/08/21 خاتمه و تحویل قطعی گردید.