عملیات اجرایی
مهرماه 91
کاربری
مسکونی
معرفی پروژه

این ساختمان واقع درشهرستان سبزوار- پارک سرداران شهید در زمینی با مساحت 700 متر مربع و زیربنای کل 680 مترمربع می باشد و عملیات اجرایی آن از طریق انجام مناقصه و انتخاب پیمانکاران واجد صلاحیت، با واگذاری به شرکت کویر اسکان بیرجند در تاریخ 88/09/05 آغاز گردید.
این پروژه در تاریخ 89/09/03 خاتمه و در تاریخ 91/07/03 تحویل قطعی گردید.

مکان پروژه
شهرستان سبزوار- پارک سرداران شهید در زمینی