عملیات اجرایی
مهرماه 91
کاربری
مسکونی
معرفی پروژه

این ساختمان واقع درشهرستان نیشابور- پارک ارم در زمینی با مساحت 900 متر مربع و زیربنای کل 680 مترمربع می باشد و عملیات اجرایی آن از طریق انجام مناقصه و انتخاب پیمانکاران واجد صلاحیت، با واگذاری به شرکت شالوده سازان سپید در تاریخ 88/09/08 آغاز گردید.
این پروژه در تاریخ 89/09/03 خاتمه و در تاریخ 91/09/21 تحویل قطعی گردید.

مکان پروژه
شهرستان نیشابور- پارک ارم