عملیات اجرایی
دیماه 89
کاربری
مسکونی
معرفی پروژه

این ساختمان واقع درشهر مشهد- پارک اندیشه در زمینی با مساحت 1600 متر مربع و زیربنای کل 680 مترمربع می باشد و عملیات اجرایی آن از طریق انجام مناقصه و انتخاب پیمانکاران واجد صلاحیت، با واگذاری به شرکت سلامه در تاریخ 87/11/14 آغاز گردید.
این پروژه در تاریخ 88/08/13 خاتمه و در تاریخ 89/10/27 تحویل قطعی گردید.

مکان پروژه
مشهد - پارک اندیشه