عملیات اجرایی
خرداد 91
کاربری
مسکونی
معرفی پروژه

این ساختمان واقع درشهرستان گرگان_ پارک چاله باغ در زمینی با مساحت 850 مترمربع و زیربنای کل 350 مترمربع می باشد و عملیات اجرایی آن از طریق انجام مناقصه و انتخاب پیمانکاران واجد صلاحیت، با واگذاری به شرکت کسری سازان طبرستان در تاریخ 87/11/27 آغاز گردید.
این پروژه در تاریخ 88/09/03 خاتمه و در تاریخ 91/03/01 تحویل قطعی گردید.

مکان پروژه
شهرستان گرگان_ پارک چاله باغ