عملیات اجرایی
شهریورماه 96
کاربری
مسکونی
معرفی پروژه

این ساختمان واقع استان قزوین، کنارگذر سردار سلیمانی در زمینی با مساحت 2500 متر مربع و زیربنای کل 550 مترمربع می باشد. عملیات اجرایی و عملیات بازسازی آن از طریق انجام مناقصه و انتخاب پیمانکاران واجد صلاحیت، با واگذاری به آقای سیامک نوروزی در تاریخ 1397/04/10 آغاز گردید.
سرانجام این پروژه در تاریخ 1398/06/06 خاتمه و تحویل قطعی گردید.

مکان پروژه
استان قزوین، کنارگذر سردار سلیمانی