عملیات اجرایی
بهمن ماه 91
کاربری
مسکونی
معرفی پروژه

این ساختمان واقع در شهرستان بجنورد پارک دانشجو در زمینی با مساحت 150 متر مربع و زیربنای کل 680 متر مربع می باشد و عملیات اجرایی آن از طریق انجام مناقصه و انتخاب پیمانکاران واجد صلاحیت، با واگذاری به شرکت کویر اسکان بیرجند در تاریخ 89/03/24 آغاز گردید.

این پروژه در تاریخ 89/09/20 خاتمه و در تاریخ 91/11/15 تحویل قطعی گردید.

مکان پروژه
شهرستان بجنورد پارک دانشجو