عملیات اجرایی
تیر 89 تا آذرماه 91
کاربری
مسکونی
معرفی پروژه

این ساختمان واقع درشهر گلبهاردر زمینی به مساحت 11،269 متر مربع  و با زیربنای کل 13،374 مترمربع می باشد و عملیات اجرایی آن توسط  شرکت عمارت هشتم شرق در تاریخ 89/04/08 آغاز گردید.
این پروژه در تاریخ 91/09/30 خاتمه و تحویل قطعی گردید.