پروژه مسکونی زمینهای آستان قدس رضوی

تعداد 18 باب از زمینهای متعلق به آستان قدس رضوی با کاربری تجاری-مسکونی در قالب پروژه های کوچک مقیاس بصورت جداگانه مورد ارزیابی اقتصادی قرار گرفته و عمدتا از شاخصهای اقتصادی مطلوبی برخوردار میباشند. مساحت زمینها از 302 تا 912 متر مربع و زیربنای کل قابل ساخت در هر کدام از زمینها از 1763 تا 6322 مترمربع میباشند.

پروژه زمین های آستان قدس رضوی