خانه امید بازنشستگان نجف آباد

این پروژه در زمینی به مساحت 700 مترمربع واقع می باشد که ادامه عملیات تکمیلی آن به شرکت عمارت هشتم شرق واگذار گردید و در تاریخ  97/12/05  تحویل موقت گردید.

خانه امید بازنشستگان نجف آباد