خانه امید بازنشستگان زابل

این ساختمان واقع درشهرستان زابل- پارک ملت در زمینی با مساحت 700 متر مربع و زیربنای کل 680 مترمربع می باشد و عملیات اجرایی آن از طریق انجام مناقصه و انتخاب پیمانکاران واجد صلاحیت، با واگذاری به شرکت نیکوراه توس در تاریخ 89/08/22 آغاز گردید.
این پروژه در تاریخ 91/03/11 خاتمه و تحویل قطعی گردید.

خانه امید بازنشستگان زابل