خانه امید بازنشستگان بیرجند

این ساختمان واقع در شهرستان بیرجند_پارک آزادی در زمینی با مساحت 1200 مترمربع و زیربنای کل 470 مترمربع می باشد و عملیات اجرایی آن از طریق انجام مناقصه و انتخاب پیمانکاران واجد صلاحیت، با واگذاری به شرکت کویر اسکان بیرجند در تاریخ 87/09/30 آغاز گردید.
این پروژه در تاریخ 88/07/08 خاتمه و در تاریخ 89/09/29 تحویل قطعی گردید.

خانه امید بازنشستگان بیرجند