این ساختمان واقع در بلوار پیروزی،میدان سلمان فارسی،بلوار دلاوران،روبروی دلاوران  19 در زمینی با زیربنای کل 37،070 مترمربع ساخته شد و از شهریور ماه 97 تحویل واحدها به مالکان محترم آغاز گردیده است .