این ساختمان واقع در بلوار پیروزی،میدان سلمان فارسی،بلوار دلاوران،روبروی دلاوران  17 در زمینی با زیربنای کل 25,942 مترمربع و در 11 طبقه ساخته شد و پروژه در شهریورماه 93 تحویل مالکان محترم گردید.