ماموریت و چشم انداز

ماموریت و فلسفه وجودی

پس از نهایی شدن مطالعات استراتژیک، بررسی فرصتها و تهدیدهای محیطی و شناسایی چالشهای پیش رو، ماموریت که با هدف تبیین فلسفه وجودی و شفافسازی محدوده حرکت تهیه شده است به شرح زیر ترسیم شد:

 

نقش آفرینی در توسعه زیرساختهای زندگی و ایجاد ارزش افزوده بر املاک صندوق بازنشستگی کشوری از طریق سرمایه گذاری و ساخت و ساز در جغرافیای هدف

چشم انداز 5 ساله

پس از بررسیهای کارشناسی محیطی و داخلی، میتوان به نقطه ای رسید که با اسناد و راهبردهای بالادستی نیز همسویی دارد.

 

یکی از معتبرترین و بزرگترین شرکتهای ساختمانی ایران تا 1406

اهداف کمی 5 ساله

اهداف کمی 5 ساله به منظور تحقق چشم انداز عبارتند از:
* تعداد پروژه های بزرگ و شاخص طی 5 سال آتی > 5 پروژه (داماهی بندرعباس، عرش مشهد، شهرک های ویلایی و اقامتی، نهضت ملی، مگاپروژه در شمال کشور)
* زیربنای ساخته شده یا در حال ساخت پروژه های شاخص تا 5 سال آتی > 600.000 مترمربع
* تعریف پروژه های متوسط > سالانه یك پروژه (مجموعا 50 هزارمترمربع در 5 سال)
* حجم تأمین مالی سالانه توسط شرکت (از محل سود پروژه ها، بازار پول و سرمایه) > سالانه حدود 500 میلیارد تومان (به جز تهاتر با پیمانکار، پیشفروش و شریك سرمایه گذار)
* تحقق درآمدعملیاتی (تجمعی) طی 5 سال آتی: 10.000 میلیارد تومان
* سود عملیاتی مورد انتظار سالانه > 40