آگهی فراخوان شناسایی و ارزیابی پیمانکاران برج عرش (آگهی نوبت دوم)